ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 1

Miracle Everyday

L44-D (Dairy Sanitation) - 1L Jerry Can

L44-D (Dairy Sanitation) - 1L Jerry Can

નિયમિત ભાવ Rs. 7,000.00
નિયમિત ભાવ વેચાણ કિંમત Rs. 7,000.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

L44-D: Specialized Sanitation for the Dairy Industry

Introducing L44-D, a concentrate specifically formulated to address the unique microbial challenges of the dairy industry. Derived from our proprietary organic botanical extract blend, L44-D ensures both the well-being of dairy cattle and the hygiene of dairy plants.

Key Features:

  • Certified Organic: L44-D is crafted from natural ingredients to guarantee safety and is certified organic.
  • Comprehensive Protection: Effectively combats a range of microbial threats, including bacteria, viruses, and fungi.
  • Dairy Equipment Sanitation: Ideal for sterilizing milk equipment, from everyday milk cans to sophisticated Bulk Milk Coolers (BMC).
  • MBRT Value Maintenance: Assists in elevating and preserving the desirable MBRT (Methylene Blue Reduction Test) value, indicative of milk quality.
  • Enhanced Animal Welfare: Ensures a hygienic environment for cattle, reducing the risk of common afflictions like mastitis and LSD.
  • A Little Goes A Long Way: Most L44-D applications only require up to 10ml of product per litre of water, so a little bit of product goes a long way.

ARTG Registered: 336809

Certified Organic by NASAA: 3502M

Product Size: 1 Litre of Concentrate Product (in a Jerry Can)

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ